Santa Monica Sports Car Club Car Emblem Badge 1967 Sept 30 Rally De’ Oro IX

Santa_Monica_Sports_Car_Club_Car_Emblem_Badge_1967_Sept_30_Rally_De_Oro_IX_01_iqt
Santa Monica Sports Car Club Car Emblem Badge 1967 Sept 30 Rally De' Oro IX
Santa Monica Sports Car Club Car Emblem Badge 1967 Sept 30 Rally De' Oro IX
Santa Monica Sports Car Club Car Emblem Badge 1967 Sept 30 Rally De' Oro IX
Santa Monica Sports Car Club Car Emblem Badge 1967 Sept 30 Rally De' Oro IX
Santa Monica Sports Car Club Car Emblem Badge 1967 Sept 30 Rally De' Oro IX

Santa Monica Sports Car Club Car Emblem Badge 1967 Sept 30 Rally De' Oro IX
Small in size 1 1/2 DIA.
Santa Monica Sports Car Club Car Emblem Badge 1967 Sept 30 Rally De' Oro IX